Hledání Google
...systém zberu, spracovania a recyklácie odpadu

O NÁS

Spoločnosť KOVOD a.s. patrí k popredným organizáciám pri recyklácií kovového odpadu. V rámci existujúcich 30 prevádzok na celom území Slovenskej republiky zabezpečuje zber, zhromažďovanie, skladovanie, prepravu, spracovanie, zhodnotenie odpadov pri využití modernej technológie s týmom kvalifikovaných odborníkov. Naši zamestnanci majú dlhoročnú prax v oblastiach pôsobnosti firmy a sú pravidelne školení v súlade so zákonom o odpadoch. Staviame na skúsených, zaškolených zamestnancoch s dlhoročnou praxou v oblastiach podnikania firmy.

Zber odpadov je vykonávaný drobným výkupom od fyzických osôb, výkupom od právnických osôb, ako aj výkupom železného šrotu pri rušení prevádzok, demontáži výrobných hál a podobne. Výkup železného šrotu od miestnych zberní v ktorých nemá spoločnosť KOVOD, a.s. zastúpenie je realizovaný obchodným odberom a formou dodávateľských služieb zabezpečujeme spracovanie šrotu mobilnými zariadeniami a prepravu materiálu do prevádzok spoločnosti KOVOD, a.s.

Spoločnosť KOVOD, a.s. vlastní potrebné súhlasné rozhodnutia, záväzné stanoviská, autorizácie a ďalšie záväzné povolenia v súlade so zákonom o odpadoch, ktoré umožňujú nakladať s odpadmi.

Činnosti nakladania s odpadmi zber kovového odpadu spracovanie kovového šrotu a farebných kovov metódami triedenie, pálenie, strihanie, lisovanie, trhanie autorizovaný zber a spracovanie starých vozidiel autorizovaný zber elektronického odpadu, odpadového papiera, batérií a akumulátorov a iných odpadov.

Zabezpečujeme služby v odpadovom hospodárstve všetkých katalógových čísel odpadových komodít ( podľa Vyhlášky MŽP 284/2001 Z.Z ):

  • Železných a neželezných kovov
  • Starých vozidiel
  • Odpadu z elektronických zariadení
  • Odpadového papiera
  • Odpadových plastov
  • Nebezpečných odpadov